"Przygoda z nauką"

"Przygoda z nauką"

Innowacja „Przygoda z nauką”

            W tym roku szkolnym innowacja „Przygoda z nauką ” została skierowana do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi. Innowacja ma charakter organizacyjno – metodyczny. 

  Program ma na celu wspieranie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów w kierunku przedmiotów ścisłych, podwyższenie jakości pracy szkoły. Ponadto  zakłada on  rozbudzanie aktywności poznawczej wśród uczniów, zachęcanie do : działania,  zadawania pytań,  poszukiwania informacji i formułowania wniosków. Stworzenie warunków, aby uczestnicy zajęć czuli swoją wartość, umieli i mogli prezentować własne osiągnięcia.

Treści towarzyszące realizacji innowacji oparte są przede wszystkim o podstawę programową przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w klasach 4-8.

            Głównym celem innowacji jest poszerzenie umiejętności oraz wiedzy praktycznej uczniów z dziedziny przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a ponadto:

  • rozwijanie kreatywności oraz zdolności do wysiłku intelektualnego i twórczego, 
  • poszerzenie słownictwa związanego z matematyką, chemią, fizyką, geografią,
  • projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń
    i eksperymentów, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków,
  • formułowanie hipotez i problemów badawczych wykonywanych doświadczeń,
  • dokumentowanie prowadzonych obserwacji, prezentowanie wyników swojej pracy,
  • twórcze rozwiązywanie problemów,
  • popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej na terenie szkoły,
  • efektywna współpraca w grupie.

            Mamy nadzieję, że wdrożenie innowacji przyczyni się do ujawnienia drzemiących w każdym dziecku  chęci do rozwijania indywidualnych predyspozycji.

Karolina Kamińska – Grabka

Barbara Kotaś

Monika Krycka

Grażyna Połetek

Skip to content