Biblioteka

Biblioteka Szkoły

Nauczyciele Bibliotekarze:

Jolanta Dziedzic

Piotr Wąs

ODZINY PRACY BIBLIOTEKI
              SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00
WTOREK            8.00 – 15.00
ŚRODA               9.45 – 14.30
CZWARTEK       8.00 – 14.30
PIĄTEK              8.00 – 12.35

Regulamin biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

Regulamin biblioteki Publiczne j Szkoły Podstawowe j nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zasady ogólne:

1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).

3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Lektury podaje pracownik biblioteki.

4. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.

5. W bibliotece należy zachować ciszę.

6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

7. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni:
1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogą wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko, zaś rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie karty czytelnika dziecka.

2. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. uczniom biorącym udział w konkursach, itp.), a także
przedłużyć termin ich zwrotu;

3. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

4. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrotu zaległych pozycji.

6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.

7. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani do wcześniejszego rozliczenia z biblioteką.

8. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres wakacji pod warunkiem zwrotu wszystkich książek na koniec roku szkolnego.

9. Książki wypożyczone na okres wakacji mają być obowiązkowo zwrócone w  pierwszym tygodniu września nowego roku szkolnego. Czytelnicy, którzy nie zwrócą książek po wakacjach, nie będą mogli wypożyczać książek w nowym roku szkolnym do czasu ich zwrotu.

10. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej (m.in. nieterminowy zwrot książek) uczeń może otrzymać ujemne punkty za zachowanie wynikające z obowiązującego w szkole statutu.

Zasady korzystania z czytelni
1. Czytelnia szkolna jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. Czytelnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

5. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:

1) poszukiwania informacji gromadzonych w celach edukacyjnych

2) przeglądania programów multimedialnych,

3) przygotowania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
Dopuszczalne jest wykorzystanie komputera do gier i zabaw.
2.
Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3.
Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.
4.
NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym, usuwać istniejących plików.
5.
Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
6.
Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
7.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
8.
Zabrania się posługiwania własnymi płytami CD, pendrive itp.. bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.
9.
Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
10.
Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
11.
Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
12.
NIE WOLNO! włączać i wyłączać kabli zasilających, dokonywać zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
13.
Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
14.
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy  natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

Skip to content