HISTORYCZNY KONKURS INTERNETOWY
REGULAMIN


      

               KLASY IV – VI


                          8.10.2018                           
                   

        KLASY VII – VIII

                                                   
                 8.10.2018
 1. W którym roku Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę?

2. O którym władcy Polski, cesarz Otton III powiedział:
„ Nie godzi się tak wielkiego władcy, nazywać księciem”.

3. Podaj imię i przydomek księcia, który przeniósł stolicę do Krakowa.

4. W którym roku Bolesław Szczodry ( Śmiały) został koronowany na króla.?

5. Kto zginął z rąk Bolesława Śmiałego w 1079r.?


  1. Wymień ziemie, które ok. 960 r. wchodziły w skład państwa Mieszka I.
  2. Kto, w którym roku i gdzie pokonał wojska margrabiego Hodo ( Hodona)?
  3. Czym był dokument Dagome iudex?
  4. Który z synów Mieszka I został pierwszym królem Polski?
  5. Jakie ziemie zostały w latach 1002 – 1018 przyłączone do Polski?
 
 

                            KLASY IV – VI


                          9.10.2018           
 

                KLASY VII – VIII

                                                   
                 9.10.2018
 

6.  Który władca Polski doprowadził do tak zwanego rozbicia dzielnicowego?

7. Kim był Gall Anonim?

8. Wymień synów Bolesława Krzywoustego.

9. Kto i w którym roku sprowadził Zakon Krzyżacki na ziemie polskie?

10. Dodaj imię i przydomek władcy, który zakończył rozbicie dzielnicowe w Polsce.

 

6.  Który władca Polski doprowadził do tak zwanego rozbicia dzielnicowego?

7. Kim był Gall Anonim?

8. Wymień synów Bolesława Krzywoustego.

9. Kto i w którym roku sprowadził Zakon Krzyżacki na ziemie polskie?

10. Dodaj imię i przydomek władcy, który zakończył rozbicie dzielnicowe w Polsce.

 

  KLASY IV – VI


                         10.10.2018        
 

                              KLASY VI – VIII


                           10.10.2018        
 

11. Podaj datę i miejsce pierwszego, ważnego zwycięstwa nad wojskami krzyżackimi.

12. Kim był Jan Długosz?

13. Podaj imię i przydomek ostatniego Piasta na tronie Polski.

14. W którym roku odbył się w Krakowie zjazd monarchów?

15. W którym roku wygasła dynastia Piastów ?


 11. Kto zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku?
 12. Kto koronował Przemysła II na króla Polski?
13.Którego władca piastowski doprowadził do zjednoczenia rozbitych ziem polskich?
14.Wymień ziemie, które przyłączył do Polski podczas swego panowania Kazimierz Wielki.
15.W którym roku zmarł ostatni król z dynastii Piastów – Kazimierz Wielki.
 

KLASY IV – VI


 11.10.2018     
 

KLASY VII – VIII


 11.10.2018     
 16.Podaj nazwę dynastii, która rządziła w Polsce po wygaśnięciu dynastii Piastów.
17.Który książę podpisał w Krewie akt unii personalnej z Polską?
18.Podaj datę dzienną bitwy pod Grunwaldem.
19. Który polski władca zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku?
20.W jakich latach trwała wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim?
 16. Z jakiej dynastii pochodziła pierwsza kobieta-król na tronie polskim?
17. Z jakiego dokumentu pochodzą słowa: „ Jagiełło, wielki książę ze wszystkimi braćmi swymi jeszcze niechrzczonymi (…), wiarę Świętego Rzymskiego Kościoła przyjąć zamierza i pragnie. (…)’’.
18. Kto dowodził wojskami krzyżackimi pod Grunwaldem?
19. Wymień trzech przedstawicieli króla polskiego, na soborze w Konstancji 1414 – 1418.
20. Jakie tajne, polskie stowarzyszenia powstały w Prusach przed wybuchem wojny trzynastoletniej?
 

KLASY IV – VI


 12.10.2018   
 

KLASY VII – VIII


 12.10.2018  
 21.Podaj imię i nazwisko najwybitniejszego polskiego astronoma, żyjącego w latach 1473- 1543.
22. Którego króla z dynastii Jagiellonów nazywamy „ ojcem królów’’?
23. Podaj datę, którą uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu.
24.Który władca Polski przyjął hołd lenny Albrechta Hohenzollerna?
25. W którym roku hetman litewski Konstanty Ostrogski, pokonał pod Orszą Wielkie Księstwo Moskiewskie?
 21. Który polski pisarz wypowiedział słynne słowa: „ Niechaj narody wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi(…).?
22. Kto był wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka?
23. W jakim mieście został wybudowany słynny Dwór Artusa?
24. Który władca z dynastii Jagiellonów powiedział: „ Nie jestem Panem Waszych sumień’’.
25. Podaj datę i nazwę pierwszej polskiej konstytucji, która powstała za czasów Jagiellonów.
 

KLASY IV – VI


 15.10.2018   
 

KLASY VII – VIII


 15.10.2018
 26. Podaj datę podpisania unii realnej z Wielkim Księstwem Litewskim, przez Zygmunta Augusta
27. Jaką nazwę przyjęła Polska, po podpisaniu unii lubelskiej z Litwą?
28. Kto, w 1869 r. zakończył pracę nad obrazem – Unia lubelska?
29. Podaj imię i nazwisko ukochanej żony Zygmunta Augusta.
30. W którym roku wygasła w Polsce dynastia Jagiellonów?
 26. Kto namalował obraz Hołd Pruski?
27. W jakim mieście została podpisana unia realna polsko-litewska 1569 r.?
28. Podaj imię i nazwisko prymasa Polski, który został uwieczniony na obrazie – Unia lubelska.
29. Kto napisał „ Traktat o dwóch Sarmacjach’’?
30.Kto był ostatnim przedstawicielem dynastii Jagiellonów na tronie polskim?
 

KLASY IV – VI


 16.10.2018   
 

KLASY VII – VIII


 16.10.2018
 31. Kto i w którym roku został wybrany na pierwszego króla elekcyjnego w Polsce?
32. Z jakiego państwa pochodził król Polski Stefan Batory?
33. W jakim mieście został podpisany rozejm w 1582 roku?
34. Jaka dynastia  panowała w Polsce w latach 1587-1668, podaj imiona trzech władców.
35.Podaj datę rokoszu Zebrzydowskiego.
 31. Kto wypowiedział te słowa w „ Potopie’’ H. Sienkiewicza : „Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło; dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy.’’
32. Podaj daty panowania Wettinów w Polsce i wymień władców.
33. O którym królu elekcyjnym mówiono: „Mówił ośmiu językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia ‘’.
34. „ Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył’’ – który król wypowiedział te słowa?
35. Z jakimi krajami toczyli wojny Wazowie w XVII wieku?