HISTORYCZNY KONKURS INTERNETOWY
REGULAMIN


      

               KLASY IV – VI


                          8.10.2018                           
                   

        KLASY VII – VIII

                                                   
                 8.10.2018
 1. W którym roku Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę?

2. O którym władcy Polski, cesarz Otton III powiedział:
„ Nie godzi się tak wielkiego władcy, nazywać księciem”.

3. Podaj imię i przydomek księcia, który przeniósł stolicę do Krakowa.

4. W którym roku Bolesław Szczodry ( Śmiały) został koronowany na króla.?

5. Kto zginął z rąk Bolesława Śmiałego w 1079r.?


  1. Wymień ziemie, które ok. 960 r. wchodziły w skład państwa Mieszka I.
  2. Kto, w którym roku i gdzie pokonał wojska margrabiego Hodo ( Hodona)?
  3. Czym był dokument Dagome iudex?
  4. Który z synów Mieszka I został pierwszym królem Polski?
  5. Jakie ziemie zostały w latach 1002 – 1018 przyłączone do Polski?
 
 

                            KLASY IV – VI


                          9.10.2018           
 

                KLASY VII – VIII

                                                   
                 9.10.2018
 

6.  Który władca Polski doprowadził do tak zwanego rozbicia dzielnicowego?

7. Kim był Gall Anonim?

8. Wymień synów Bolesława Krzywoustego.

9. Kto i w którym roku sprowadził Zakon Krzyżacki na ziemie polskie?

10. Dodaj imię i przydomek władcy, który zakończył rozbicie dzielnicowe w Polsce.

 

6.  Który władca Polski doprowadził do tak zwanego rozbicia dzielnicowego?

7. Kim był Gall Anonim?

8. Wymień synów Bolesława Krzywoustego.

9. Kto i w którym roku sprowadził Zakon Krzyżacki na ziemie polskie?

10. Dodaj imię i przydomek władcy, który zakończył rozbicie dzielnicowe w Polsce.

 

  KLASY IV – VI


                         10.10.2018        
 

                              KLASY VI – VIII


                           10.10.2018        
 

11. Podaj datę i miejsce pierwszego, ważnego zwycięstwa nad wojskami krzyżackimi.

12. Kim był Jan Długosz?

13. Podaj imię i przydomek ostatniego Piasta na tronie Polski.

14. W którym roku odbył się w Krakowie zjazd monarchów?

15. W którym roku wygasła dynastia Piastów ?


 11. Kto zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku?
 12. Kto koronował Przemysła II na króla Polski?
13.Którego władca piastowski doprowadził do zjednoczenia rozbitych ziem polskich?
14.Wymień ziemie, które przyłączył do Polski podczas swego panowania Kazimierz Wielki.
15.W którym roku zmarł ostatni król z dynastii Piastów – Kazimierz Wielki.
 

KLASY IV – VI


 11.10.2018     
 

KLASY VII – VIII


 11.10.2018     
 16.Podaj nazwę dynastii, która rządziła w Polsce po wygaśnięciu dynastii Piastów.
17.Który książę podpisał w Krewie akt unii personalnej z Polską?
18.Podaj datę dzienną bitwy pod Grunwaldem.
19. Który polski władca zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku?
20.W jakich latach trwała wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim?
 16. Z jakiej dynastii pochodziła pierwsza kobieta-król na tronie polskim?
17. Z jakiego dokumentu pochodzą słowa: „ Jagiełło, wielki książę ze wszystkimi braćmi swymi jeszcze niechrzczonymi (…), wiarę Świętego Rzymskiego Kościoła przyjąć zamierza i pragnie. (…)’’.
18. Kto dowodził wojskami krzyżackimi pod Grunwaldem?
19. Wymień trzech przedstawicieli króla polskiego, na soborze w Konstancji 1414 – 1418.
20. Jakie tajne, polskie stowarzyszenia powstały w Prusach przed wybuchem wojny trzynastoletniej?
 

KLASY IV – VI


 12.10.2018   
 

KLASY VII – VIII


 12.10.2018  
 21.Podaj imię i nazwisko najwybitniejszego polskiego astronoma, żyjącego w latach 1473- 1543.
22. Którego króla z dynastii Jagiellonów nazywamy „ ojcem królów’’?
23. Podaj datę, którą uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu.
24.Który władca Polski przyjął hołd lenny Albrechta Hohenzollerna?
25. W którym roku hetman litewski Konstanty Ostrogski, pokonał pod Orszą Wielkie Księstwo Moskiewskie?
 21. Który polski pisarz wypowiedział słynne słowa: „ Niechaj narody wżdy postronne znają, iż Polacy nie gęsi(…).?
22. Kto był wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka?
23. W jakim mieście został wybudowany słynny Dwór Artusa?
24. Który władca z dynastii Jagiellonów powiedział: „ Nie jestem Panem Waszych sumień’’.
25. Podaj datę i nazwę pierwszej polskiej konstytucji, która powstała za czasów Jagiellonów.
 

KLASY IV – VI


 15.10.2018   
 

KLASY VII – VIII


 15.10.2018
 26. Podaj datę podpisania unii realnej z Wielkim Księstwem Litewskim, przez Zygmunta Augusta
27. Jaką nazwę przyjęła Polska, po podpisaniu unii lubelskiej z Litwą?
28. Kto, w 1869 r. zakończył pracę nad obrazem – Unia lubelska?
29. Podaj imię i nazwisko ukochanej żony Zygmunta Augusta.
30. W którym roku wygasła w Polsce dynastia Jagiellonów?
 26. Kto namalował obraz Hołd Pruski?
27. W jakim mieście została podpisana unia realna polsko-litewska 1569 r.?
28. Podaj imię i nazwisko prymasa Polski, który został uwieczniony na obrazie – Unia lubelska.
29. Kto napisał „ Traktat o dwóch Sarmacjach’’?
30.Kto był ostatnim przedstawicielem dynastii Jagiellonów na tronie polskim?
 

KLASY IV – VI


 16.10.2018   
 

KLASY VII – VIII


 16.10.2018
 31. Kto i w którym roku został wybrany na pierwszego króla elekcyjnego w Polsce?
32. Z jakiego państwa pochodził król Polski Stefan Batory?
33. W jakim mieście został podpisany rozejm w 1582 roku?
34. Jaka dynastia  panowała w Polsce w latach 1587-1668, podaj imiona trzech władców.
35.Podaj datę rokoszu Zebrzydowskiego.
 31. Kto wypowiedział te słowa w „ Potopie’’ H. Sienkiewicza : „Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło; dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy.’’
32. Podaj daty panowania Wettinów w Polsce i wymień władców.
33. O którym królu elekcyjnym mówiono: „Mówił ośmiu językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia ‘’.
34. „ Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył’’ – który król wypowiedział te słowa?
35. Z jakimi krajami toczyli wojny Wazowie w XVII wieku?
 

KLASY IV – VI


 17.10.2018 
 

KLASY VII – VIII


 17.10.2018
 36. W jakim mieście odbywały się wolne elekcje?
37. Jeden z najsłynniejszych polskich hetmanów, pokonał Szwedów w 1605 roku, to….
38. W jakich latach trwało powstanie Bohdana Chmielnickiego?39. Kto dowodził obroną Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego?
40. Zatrzymał Turków i uratował chrześcijańską Europę, to polski król….
 36. Kto przewodził wystąpieniu polskiej szlachty przeciw królowi, w latach 1606 – 1608?
37. W którym roku został podpisany pokój w Karłowicach?
38. Z łaciny Liberum veto, to znaczy …..
39. Kto napisał te utwory: „ Lutnia’’, „ Kanikuła albo Psia gwiazda’’?
40. Król, który utworzył Szkołę Rycerską to….
 

KLASY IV – VI


 18.10.2018 
 

KLASY VII – VIII


 17.10.2018
 41. O których elekcyjnych władcach mówi przysłowie: „ Jedni do Sasa, drudzy do Lasa’’.
42. Obiady czwartkowe odbywały się u króla ……
43. W którym roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej?
44. Którą konstytucją w Europie, była uchwalona w Polsce Konstytucja 3-Maja?
45. Podaj daty trzech rozbiorów Polski.
 41. W którym zawiązała się w Polsce różnowierców?
42. Podaj miesiąc i rok  uchwalenia ustawy o miastach.
43. Najważniejsze odznaczenie wojskowe, ustanowiony po bitwie pod Zieleńcami.
44. Kto stał na czele powstania w Warszawie w 1794 roku?
45. Kiedy i gdzie zmarł ostatni król Rzeczpospolitej Obojga Narodów?
 

KLASY IV – VI


 19.10.2018 
 

KLASY VII – VIII


 17.10.2018
 46. Kto i w którym roku utworzył Legiony Polskie we Włoszech?47. Kto został naczelnym wodzem wojsk Księstwa Warszawskiego?
48Kogo nazywamy Bohaterem dwóch narodów – polskiego i węgierskiego?
49. W którym roku utworzono Królestwo Polskie?
50. Kto został ministrem gospodarki Królestwa w 1821 roku?
 46. W jakiej republice włoskiej zostały utworzone Legiony Polskie gen. J.H. Dąbrowskiego?
47. Podaj datę utworzenia Księstwa Warszawskiego i  datę jego powiększenia.
48. Kto wypowiedział słowa: „ Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam ‘’.
49. Jakie decyzje zapadły w sprawie polskiej na kongresie wiedeńskim 1814 roku.
50. Przez kogo została opracowana konstytucja Królestwa Kongresowego?
 

KLASY IV – VI


 22.10.2018 
 

KLASY VII – VIII


 22.10.2018
 51. Podaj datę dzienną wybuchu powstania listopadowego?
52. Wymień dyktatorów powstania listopadowego.
53. Kto stał na czele rabacji galicyjskiej?
54. Podaj stopień, imię i nazwisko powstańca styczniowego, którego oddział walczył na Kielecczyźnie.
55. Z czego zasłynął Michał Drzymała?
 51. W jakich latach działało Towarzystwo Filomatów?
52. Czyim zwycięstwem zakończyła się bitwa pod Stoczkiem podczas powstania listopadowego?
53. Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego założonego na emigracji po powstaniu listopadowym?
54. „Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! Miej serce i patrzaj w serce!” Który polski  poeta napisał te słowa?
55. Karol Marcinkowski założył w Poznaniu ważny ośrodek polskiego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Podaj jego nazwę.
 

KLASY IV – VI


 23.10.2018 
 

KLASY VII – VIII


 23.10.2018
 56. W którym powstała Polska Partia socjalistyczna i kto stał na jej czele.?
57. Działaczem jakiej partii politycznej był Ignacy Daszyński?
58. Kto był współzałożycielem Narodowej Demokracji?
59. Wymień ( 4) najwybitniejszych polskich pisarzy pozytywizmu.
60. Podaj datę istnienia tak zwanej Republiki Ostrowieckiej.
 56. W którym roku i po jakich wydarzeniach, Wolne Miasto Kraków zostało wcielone do Austrii?
57. Pod jakim hasłem walczyli Polacy, uczestnicy Wiosny Ludów w Europie?
58. Polka, pierwsza kobieta z tytułem profesorskim na paryskiej Sorbonie, to…
59. Podaj datę dzienna klęski wojsk powstańców styczniowych pod Opatowem.
60. Który oficer carski został dyktatorem powstania styczniowego?
 

KLASY IV – VI


 24.10.2018
 

KLASY VII – VIII


 24.10.2018
 61. Jak nazywały się polskie oddziały, które 6 sierpnia 1914r. wkroczyły do Kielc?
62. W którym roku powstała I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem J. Piłsudskiego?
63. Kto dowodził oddziałami wojskowymi utworzonymi we Francji w 1917 roku?
64. Światowej sławy pianista, kompozytor i polityk, podczas I wojny światowej propagował ideę niepodległej Polski za granicą.
65. Kto został pierwszym Naczelnikiem Niepodległej Polski?
 61. Kto to powiedział: „Czego krzyczysz... co noga? A tamtemu głowę urwało i nie krzyczy, a ty o takie głupstwo’’.
62. Gdzie została utworzona tak zwana Błękitna Armia i kto został jej dowódcą?
63. Czyje to słowa: „  Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia                               i dziewięćdziesiąt procent pracy ‘’. 
64. 10 listopada 1918 r. z jakiej twierdzy został wypuszczony Józef Piłsudski?
65.Kto przekazał władzę brygadierowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku?
 

KLASY IV – VI


 25.10.2018
 

KLASY VI – VIII


 25.10.2018
 

66. Jedyne polskie powstanie zakończone zwycięstwem to…….

67. W którym roku odbyły się pierwsze po odzyskaniu niepodległości  wybory  w Polsce ?

68. W którym roku rozpoczęto budowę  portu określanego „polskim oknem  na świat”?

69. W którym roku pojawiła się polska waluta – złoty?  

70. Jaki procent obywateli II RP stanowiły mniejszości narodowe?

 

66.  Jak się nazywał pierwszy marszałek Sejmu RP po odzyskaniu niepodległości  ?

67. Z jakim wydarzeniem należy kojarzyć warszawską galerię „Zachęta”?

68. Jakie funkcje pełnił J. Piłsudski po zamachu majowym?

69.  jaka role pełnił obóz w Berezie Kartuskiej?

70. Jaką główną zmianę wprowadzała ostania konstytucja II RP z 1935r. ?

 

KLASY IV – VI


 26.10.2018
 

KLASY VI – VIII


 26.10.2018
 

71. Nad jaką rzeką doszło do największej bitwy w kampanii wrześniowej?

72. Które miasto jako pierwsze stało się 1.09.1939 celem ataku Luftwaffe?

73. Co stało się z Prezydentem RP po klęsce wrześniowej?

74. Ile powstań zbrojnych wybuchło w Warszawie w trakcie II WŚ?

75. Czym zajmowali się „cichociemni”?


 

71. Który z naszych przedwojennych sąsiadów wziął wspólnie z III Rzeszą udział w agresji na Polskę 1.09.1939 ?

72.  Dlaczego władze RP opuściły kraj już 17.09.1939?

73. Czym zajmowała się „Żegota”?

74. Jaki był cel akcji „Burza”?

75. Kto był sądzony w procesie „szesnastu”?

 

KLASY IV – VI


 29.10.2018
 

KLASY VI – VIII


 29.10.2018
 76. Kto i kiedy rozwiązał Armię Krajową? 
77. Na której konferencji "Wielkiej Trójki" ustalono powojenne granice Polski? 
78. Jak nazywał sie plan odbudowy Polski po II wonie światowej?
79. Jaką oficjalna nazwę nosiła Polska po wojnie/ 
80. Kto został pierwszym prezydentem w powojennej Polsce? 
 76. Kto i kiedy ogłosił "manifest lipcowy"?
77. w którym roku uchwalono pierwsza powojenna konstytucję? 
78. Jaka rolę pełnił S. Mikołajczyk w Tymczasowym Rzadzie Jedności Narodowej?
79. Jak nazywał sie kierunek w sztuce charakterystyczny dla epoki stalinowskiej?
80. Których przedstawicieli polskiego koscioła katolickiego poddano represji w okressie stalinowskim? 
 

KLASY IV – VI


 30.10.2018
 

KLASY VI – VIII


30.10.2018
 81. Jakie wydarzenie kończy epokę stalinowską w Polsce? 
82. Kto w latach sześćdiesiątych był długoletnim premierem PRL?
83.  jaki napój pojawił się wraz z "epoką " E. Gierka? 
84. N ajakiej piłkarskiej imprezie reprezentacja Polski osiągneła pierwszy sukces?
85. W którym roku powstał KOR?  81. Gdzie przebywał W. Gomułka przed "polskim" pażdziernikiem? 
82. Jak zatytułowany był list polskich biskupów do niemieckich w 1965?
83. Zdjęcie z afisza jakiej sztuki rozpoczęło protesty studentów w 1968 roku/ 
84. Jakim wydarzeniem konczy się "epoka" Gomułki?
85. Produkcja jakiego auta jest symbolem początku "epoki" E. Gierka? 
 

KLASY IV – VI


 31.10.2018
 

KLASY VI – VIII


31.10.2018
86. Jakie wydarzenie z października 1978 doprowadziło według wielu historyków do powstania NSSZ Silarność?
87. Kto stanął na czele strajku w stoczni gdańskiej w 1980? 
88. Kto wprowadził stan wojenny w Polsce?
89. Kto w 1983 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla? 
90. Do jakiego wydarzenia doprowadziły obrady okrągłego stołu? 
86. jakie były przyczyny wybuchu fali strajków w Polsce w 1980? 
87. Jakim wydarzeniem zakończył sie strajk w stoczni gdańskiej? 
88. Jakie funkcje pełnił gen. W. Jaruzelski na poczatku lat osiemdziesiatych? 
89. Jakie były dwa najważniejsze osiągnięcia obrad okrągłego stołu? 
90. Kto  4 czerwca 1989 w TVP ogłosił koniec komunizmu w Polsce? 
 

KLASY IV – VI


 5.11.2018
 

KLASY VI – VIII


5.11.2018
91. Którego dnia zorganizowano pierwsze po II WŚ wolne "częściowo" wybory?
92. Kto został pierwszym niekomunistycznym premierem?
93. Kto został pierwszym prezyedentem RP wybranym w wyborach powszechnych? 
94. W którym roku Polska wstapiła do NATO?
95. W którym roku Polska wstapiła do Unii Europejskiej?
91. W którym roku ostatni oddział armii rosyjskiej opuscił granice RP? 
92.W którym roku uchwalono obowiązującą konstytucję? 
93. Który polski minister spraw zagranicznych podpisał akt przystapienia Polski do NATO? 
94. który polski premier podpisał akt przystapienia do UE? 
95. który prezydent RP sprawował swoją funkcje przez dwie kadencje? 
 

KLASY IV – VI


 6.11.2018
 

KLASY VI – VIII


6.11.2018
 96. Co nam Polakom umożliwia obecność w strefie Schengen?
97. Z jakimi krajami Polska tworzy Grupe Wyszehradzką?
98. Jak nazywał sie ostatni prezydent RP na uchodźstwie?
99. Jaki koncern samochodowy rozpoczął w Gliwicach produkcję aut?
100. Który premier jako pierwszy sprawował swoją funkcję przez cała kadencję ?
 96.  Jak  instytucja miesciła się w okresie PRL w dzisiejszym budynku Giełdy papierów Wartościowych w warszawie? 
97. Z jakimi krajami Polska tworzy Trójkat Weimarski?
98. Co otrzymał Lech Wałęsa w 1990 od ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie?
99. Jak nazwano autostradę A2 biegnącą od granicy z Niemcami w kierunku wschodnim?
100. Ile ofiar pochłonęła katastrofa smoleńska?